Małżeństwo

Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed ślubem. Zapraszamy narzeczonych w piątki wieczorem po Nabożeństwie lub w innym wcześniej ustalonym. Sprawami narzeczonych zajmuje się ks. Proboszcz.

Należy przedstawić:
– metryki chrztu św. ważne do 3 miesięcy
– zaświadczenie z USC o braku przeszkód w prawie cywilnym ważne do 3 miesięcy (ślub konkordatowy) lub dokument z USC o zawarciu ślubu cywilnego (ślub niekonkordatowy)
– dowody osobiste
– ostatnie świadectwo z religii (Szkoła Ponadgimnazjalna)
– zaświadczenie o bierzmowaniu
– wdowcy: metrykę zgonu współmałżonka

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem. (KPK, Kan. 1055).

Przygotowanie do małżeństwa.
Dalszym przygotowaniem do zawarcia tego sakramentu jest katechizacja, szczególnie w gimnazjum i w szkole średniej, życie religijne przejawiające się podejmowaniem praktyk takich jak: codzienna modlitwa, udział we Mszach Świętych niedzielnych i święta, spowiedź kilka razy w roku, nabożeństwo do Serca Pana Jezusa – I piątki miesiąca. Przygotowaniem bezpośrednim jest udział w trzech spotkaniach w poradnictwie rodzinnym i wysłuchanie konferencji o teologii i liturgii sakramentu małżeństwa podczas dnia skupienia.

Zawarcie małżeństwa.
Poprzedza je narzeczeństwo, jest czasem poznania się młodych, rozwoju ich miłości, wspólnego przygotowania się do podjęcia zadań życia we dwoje, budowania wspólnoty rodzinnej. Narzeczeństwo nie upoważnia do życia małżeńskiego. Kto nie potrafi poczekać, ten nie dojrzał do prawdziwej miłości. Lekceważenie przykazania „Nie cudzołóż” w narzeczeństwie jest źródłem przyszłych niewierności, zdrad w małżeństwie, podejrzeń i innych nieszczęść. Stąd ważne, aby narzeczeni w tym okresie byli blisko Boga – wspólna Msza niedzielna, częstsza spowiedź daje siłę do zachowania czystości przedmałżeńskiej.

Parafia i termin ślubu.
Parafię ślubu i termin ślubu ustalamy na kilka miesięcy przed planowanym terminem w kancelarii parafialnej. Ślub odbywa się zazwyczaj w parafii narzeczonej, ale narzeczeni maja prawo zawrzeć ślub także w parafii narzeczonego. Ogromna większość młodych zawiera obecnie tzw. ślub konkordatowy tylko w kościele, ponieważ powoduje on także skutki cywilne.

Wymagane dokumenty.
Idąc na zapowiedzi do kancelarii parafialnej, przynosimy z Urzędu Stanu Cywilnego „Zaświadczenie”, że między narzeczonymi nie ma przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa. Zaświadczenie to jest ważne tylko trzy miesiące. Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się więc na tzw. badanie przedślubne na ok. 3 miesiące przed ustalonym terminem ślubu. Przynosimy także dowody tożsamości. Od strony kościelnej wymagany jest akt chrztu o dacie ważności trzy miesiące (w przypadku, gdy jedna ze stron jest niewierząca lub niepraktykująca albo innego wyznania chrześcijańskiego obowiązują dodatkowe procedury – do ustalenia w kancelarii parafialnej). Przynoszą je osoby ochrzczone poza parafią ślubu. Nadto potrzebny jest dokument potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania i świadectwo kursu przedmałżeńskiego. Jeśli wyjątkowo narzeczeni są spoza naszej parafii, a chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele, wymagana jest zgoda na przeprowadzenie formalności prawnych od jednego z proboszczów: albo narzeczonej, albo narzeczonego.

Zapowiedzi, poradnia rodzinna i sakrament pokuty.
Zapowiedzi głoszone są przynajmniej przez dwie niedziele w parafii narzeczonej i narzeczonego (najczęściej przez wywieszenie w gablocie w małym przedsionku kościoła), celem stwierdzenia ewentualnych przeszkód. Osoby mające wiedzę odnośnie ewentualnych przeszkód są zobowiązane w sumieniu powiadomić o tym proboszcza parafii. Na zapowiedzi poza naszą parafią dajemy zanosząc pismo otrzymane podczas pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej. Po wygłoszeniu zapowiedzi przynosimy do parafii ślubu świadectwo wygłoszonych zapowiedzi. Przy zapowiedziach otrzymujemy kartki do poradnictwa rodzinnego (należy odbyć w tym czasie trzy spotkania w poradni rodzinnej – jedno ogólne i dwa indywidualne; składamy przy tym od pary ofiarę ??/na funkcjonowanie i zaopatrzenie w odpowiednie pomoce poradni rodzinnej) i na dzień skupienia oraz kartki do poświadczenia spowiedzi sakramentalnej. Spowiedź pierwsza winna być odbyta bezpośrednio po zapowiedziach; spowiedź druga w przeddzień ślubu (co nie wyklucza częstszej spowiedzi). Przy spowiedzi informujemy spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna i dajemy mu kartkę do podpisu. Ten zwyczaj to szansa i mobilizacja dla osób obojętnych czy przeciętnie religijnych. Chodzi o to, by narzeczeni ostatni czas przed ślubem mogli przeżyć w czystej i pięknej relacji, która może im jeszcze więcej powiedzieć o ich miłości i o sobie nawzajem.

Bezpośrednio przed ślubem.
W tygodniu przed ślubem narzeczeni przychodzą do spisania aktu ślubu. Przynoszą wtedy świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, kartki z poradnictwa rodzinnego oraz podają dane dwóch świadków: nazwisko i imię, adres. W naszej parafii w dniu ślubu, w zakrystii, na kilka minut przed ślubem, świadkowie, a po liturgii sakramentu małżeństwa nowożeńcy, podpisują „Wnioski” z USC, które w ciągu pięciu dni parafia dostarczy do USC, aby i tam spisano akt ślubu i dokonano wpisu w dowodach nowych małżonków.

Wymiar duchowy.
Śluby odbywają się w naszej parafii na Mszach świętych. Do Komunii świętej w intencji nowożeńców przystępują świadkowie, rodziny i wielu zaproszonych gości. Uczestnicząc w ślubie prośmy Boga, aby towarzyszył nowożeńcom przez całe życie, umacniając codziennie ich miłość.